Ưu đãi
từ nhà hàng Tong Livehouse
Tong Livehouse
COMBO 1: 1TR2: 4 người, 3 món, 10 cốc bia tươi tùy chọn COMBO 2 : 2TR5: 8 người, 5món, 20 cốc bia tươi tùy chọn COMBO 3 : 3TR5: 12 người, 7 món, 30 cốc bia tươi tùy chọn